Čo je to separovaný zber kuchynského odpadu?

Separovaný zber kuchynského odpadu z miest a obcí predstavuje aktuálnu výzvu pre všetky samosprávy, ktorým túto povinnosť zavádza zmena odpadovej legislatívy. Obciam vzniká zákonná povinnosť zabezpečiť zavedenie a vykonávanie triedeného zberu biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu.

Jedná sa nielen o odpad z kuchyne, ale o všetky potravinové odpady – napríklad jogurty, pečivo, vajcia a iné balené a nebalené potraviny po záruke. Zber a zhodnotenie balených potravín zabezpečíme vrátane obalov z akéhokoľvek materiálu, ktoré vďaka najnovším technológiám dokážeme od potravinového odpadu spoľahlivo oddeliť a spracovať.

Zavedením triedeného zberu kuchynského odpadu rapídne poklesne množstvo zmesového komunálneho odpadu. Odpad z kuchyne a staré potraviny totiž tvoria viac ako 50 % zmesového odpadu z domácností. Zabezpečíme tiež zber a ekologické zhodnotenie použitých kuchynských olejov, ktorých vylievanie do kanalizácie je škodlivé.

Pre ktoré obce je zavedenie zberu povinné? Existujú ešte výnimky?

Zavedenie zberu je dnes povinné pre všetky obce. V súčasnom znení zákon obsahuje už len dočasnú výnimku pre Košice a Bratislavu, ktorá však bude príchodom roka 2023 tiež zrušená. Zavedenie zberu kuchynského odpadu v obci nemusí byť so skúseným partnerom náročné. Radi Vašej obci zavedieme kompletný systém na mieru. Máme s tým bohaté skúsenosti a radi sa s nimi podelíme.

Ako zber začať a ako samotný zber prebieha v praxi?

Zber separovaného kuchynského odpadu z domácností Vám po technickej a legislatívnej stránke v plnej miere zavedieme na kľúč. Zber odpadu prebieha priamo od obyvateľov, systémom od dverí k dverám. Tým zabezpečujeme nulovú donáškovú vzdialenosť vyžadovanú zákonom. Obec nemusí riešiť nádoby, zberové vozidlá, ani logistiku zberu a ďalšieho nakladania s odpadom. Pri práci využívame moderné technológie zberu, evidencie a dodržiavame prísne hygienické štandardy.

Čo evidencia odpadu?

Každá klientska obec disponuje prístupom do Elektronickej evidencie odpadov CMT, kde si môže zbery sledovať, manažovať a generovať podklady pre orgány štátnej správy. Kompletnú evidenciu vedieme za obec my, nemusíte sa o nič starať.

Čo sa s odpadom deje ďalej?

Kuchynský odpad zákon zakazuje skládkovať a spaľovať. Náš odpad je legálne zhodnocovaný v bioplynovej stanici. „Bioplynka“ nie je spaľovňa – práve naopak, bioplynová stanica obsahuje živé baktérie, ktoré kuchynský odpad premieňajú na plyn, teplo a elektrinu:

  • plyn môže byť zavedený do plynovej sústavy, čo je štandardom v západných krajinách EÚ
  • kogeneračné jednotky v SR plyn premieňajú na elektrinu, ďalej odvádzanú do distribučnej siete
  • teplo je použité na vykurovanie okolitých obcí, výrobných podnikov, poľnohospodárskych objektov
  • zvyškový substrát je použiteľný ako ekologické hnojivo a využíva sa v poľnohospodárstve

100% nami vyzbieraného kuchynského odpadu premieňame na zelenú energiu.

Príklad úspešného zavedenia zberu v Senci

Mesto Senec je jedným z priekopníkov v zbere separovaného kuchynského odpadu z domácností. Systém zberu sme zaviedli na mieru podľa potrieb mesta. S výsledkom sú spokojní obyvatelia a vedenie mesta. Viac v nasledujúcom videu.