Biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad je aktuálnou témou pre všetky prevádzky. Legislatívne zmeny posledných rokov výrazne upravili pravidlá pre kuchynský odpad, ľudovo aj  „pomyje“, a to pre všetky zúčastnené subjekty. Biologický odpad („pomyje“) pre prevádzky s kuchyňou predstavuje nový súbor legislatívnych, administratívnych a organizačných povinností.

My Vás od týchto povinností odbremeníme

Podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č. 1069/2009 platí  zákaz skrmovania hospodárskych zvierat biologicky rozložiteľným kuchynským a reštauračným odpadom. Hospodárske zviera je akékoľvek zviera, ktoré je držané, vykrmované alebo chované človekom a využívané na produkciu potravín, vlny, kožušín, peria, kožiek alebo akéhokoľvek iného produktu získaného zo zvierat alebo na iné hospodárske účely.

Fyzickej alebo právnickej osobe, ktorá prevádzkuje zariadenie spoločného stravovania je daná zodpovednosť za nakladanie s biologicky rozložiteľným kuchynským a reštauračným odpadom. Vychádzajúc z toho, že kuchynský odpad (pomyje) môže obsahovať zostatky živočíšnych produktov, je zaradený medzi vedľajšie živočíšne produkty (VŽP).

Čo je vlastne kuchynský a reštauračný odpad?

Kuchynský odpad je vymedzený ako všetok potravinový odpad vrátane použitého potravinárskeho oleja, ktorý vzniká v reštauráciách, stravovacích zariadeniach a kuchyniach vrátane kuchýň v spoločných stravovacích zariadeniach a kuchýň v domácnostiach. Medzi biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad patria: nespracované zostatky surovín, neskonzumované zostatky pokrmov a potravín rastlinného, ale i živočíšneho pôvodu, ktoré vznikli pri prevádzkovaní zariadení spoločného stravovania, vrátane školských kuchýň, stravovacích zariadení domovov sociálnych služieb, stravovacích prevádzok zdravotníckych zariadení ale aj kuchýň domácností. Patria sem aj šupy z čistenia zeleniny a ovocia, kávové a čajové zvyšky, vaječné škrupiny, starý chlieb, zvyšky jedla, potraviny po  dobe spotreby alebo lehote minimálnej trvanlivosti alebo potraviny inak znehodnotené.

Povinnosti pre Vašu prevádzku

Povinnosti pre Vás, ako pôvodcu kuchynského a reštauračného odpadu, vyplývajúce zo súčasnej legislatívy:

  • Vaša prevádzka – ako producent komunálneho odpadu je povinná zaviesť a zabezpečovať vykonávanie triedeného zberu, kde je zaradený aj biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad a je zodpovedná za nakladanie s týmto bioodpadom. Podľa vyhlášky MŽP SR č. 284/2001 Z.z., ktorou sa ustanovuje katalóg odpadov, je biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad je zaradený pod číslom 20 01 08 a jedlé tuky a oleje pod číslom 20 01 25.
  • „Prevádzkovateľ kuchyne hradí náklady spojené so zberom bioodpadu, skladovaním, prepravou a likvidáciou, vrátane nákladov na zberné kontajnery a iné obaly.“

Pri spolupráci s nami sa zbavíte časti nákladov, ktoré preberáme my. Náklady na zberné nádoby nechajte na nás – dostanete ich od nás úplne zdarma a bez akýchkoľvek poplatkov za prenájom.

  • Vaša prevádzka, ako prevádzkovateľ zariadenia spoločného stravovania je považovaná za pôvodcu odpadu, ktorý zodpovedá za konečné zneškodnenie odpadu. Na základe zmluvy zodpovednosť za ďalšiu manipuláciu s odpadom preberáme my. Vy ste zbavení starostí.

Ďalšie legislatívne určené povinnosti pre prevádzkovateľa kuchyne  pri nakladaní s biologicky rozložiteľným kuchynským a reštauračným odpadom podľa nariadenia  EP a Rady č. 1069/2009 a nariadenia komisie č. 142/2011, ktorým sa vykonáva  nariadenie Európskeho parlamentu a Rady č. 1069/2009:

  • Prevádzkovatelia zariadenia spoločného stravovania zbierajú a identifikujú kuchynský odpad bez zbytočného odkladu za podmienok, ktorými sa predchádza rizikám pre verejné zdravie a zdravie zvierat. Frekvencia zberu a následného spracovania nie je legislatívne stanovená. V rámci metodickej pomôcky k vypracovaniu všeobecne záväzných nariadení obce je daná frekvencia zberu minimálne jedenkrát týždenne v závislosti od teploty prostredia; metodická pomôcka je uvedená na stránke MŽP a RR SR.
  • Prevádzkovatelia vykonávajúci nakladanie, zber, transport alebo spracovanie zabezpečia, aby pri preprave bioodpadu (pomyjí) bol priložený obchodný doklad („Obchodný doklad/Zberný list pre vedľajšie živočíšne produkty – materiál kategórie 3: NEURČENÉ NA ĽUDSKÚ SPOTREBU“). Všetky tieto povinnosti vyriešime za Vás.
  • Prevádzkovatelia produkujúci kuchynský a reštauračný odpad zasielajúci ho na zneškodnenie, uchovávajú záznamy o zásielkach a príslušné obchodné doklady – zabezpečenie princípu vysledovateľnosti – po dobu 2 rokov (podľa prílohy VIII, kapitoly III, bod 5 nariadenia komisie č. 142/2001). Existuje možnosť uchovať kópie aj na elektronických nosičoch.
  • Prevádzkovatelia zariadení spoločného stravovania zabezpečia oddelené odkladanie pomyjí v kontajneroch (uzatvárateľných nádobách) určených na skladovanie odpadu s označením „neurčené na ľudskú spotrebu“. Tieto nádoby pre Vás zabezpečíme zdarma.