Čo je to separovaný zber kuchynského odpadu?

Separovaný zber kuchynského odpadu z miest a obcí predstavuje aktuálnu výzvu pre všetky samosprávy, ktorým túto povinnosť zavádza zmena odpadovej legislatívy. Obciam vzniká zákonná povinnosť zabezpečiť zavedenie a vykonávanie triedeného zberu biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu.

Jedná sa nielen o odpad z kuchyne, ale o všetky potravinové odpady – napríklad jogurty, pečivo, vajcia a iné balené a nebalené potraviny po záruke. Zber a zhodnotenie balených potravín zabezpečíme vrátane obalov z akéhokoľvek materiálu, ktoré vďaka najnovším technológiám dokážeme od potravinového odpadu spoľahlivo oddeliť a spracovať.

Zavedením triedeného zberu kuchynského odpadu rapídne poklesne množstvo zmesového komunálneho odpadu. Odpad z kuchyne a staré potraviny totiž tvoria viac ako 50 % zmesového odpadu z domácností. Zabezpečíme tiež zber a ekologické zhodnotenie použitých kuchynských olejov, ktorých vylievanie do kanalizácie je škodlivé.

Pre ktoré obce je zavedenie zberu povinné?

Zavedenie zberu je povinné pre všetky obce. V súčasnom znení zákon obsahuje výnimky, ktoré však budú príchodom rokov 2021 a 2022 zrušené. Pripravili sme Vám súhrnné informácie o súčasnej a budúcej legislatíve, čítajte ďalej.

Ako zber začať a ako samotný zber prebieha v praxi?

Zber separovaného kuchynského odpadu z domácností Vám po technickej a legislatívnej stránke v plnej miere zavedieme na kľúč. Zber odpadu prebieha priamo od obyvateľov, systémom od dverí k dverám. Obec nemusí riešiť nádoby, zberové vozidlá, ani logistiku zberu a ďalšieho nakladania s odpadom. Pri práci využívame moderné technológie zberu, evidencie a najvyššie hygienické štandardy.

Čo evidencia odpadu?

Každá klientska obec disponuje prístupom do Elektronickej evidencie odpadov CMT, kde si môže zbery sledovať, manažovať a generovať podklady pre orgány štátnej správy. Kompletnú evidenciu vedieme za obec my, nemusíte sa o nič starať.

Čo sa s odpadom deje ďalej?

Kuchynský odpad zákon zakazuje skládkovať a spaľovať. Náš odpad je zhodnocovaný výhradne v bioplynovej stanici – „bioplynka“ nie je spaľovanie odpadu!

Bioplynová stanica je takmer zázračná stavba – je to živý organizmus. Obsahuje živé baktérie, ktoré kuchynský odpad premieňajú na plyn, teplo a elektrinu:

 • plyn môže byť zavedený do plynovej sústavy, čo je štandardom v západných krajinách EÚ
 • kogeneračné jednotky v SR plyn premieňajú na elektrinu, ďalej odvádzanú do distribučnej siete
 • teplo je použité na vykurovanie obcí, výrobných podnikov, poľnohospodárskych objektov
 • zvyškový substrát je použiteľný ako ekologické hnojivo a využíva sa v poľnohospodárstve

100% nami vyzbieraného kuchynského odpadu premieňame na zelenú energiu.

Počuli sme aj o kompostovaní. Je lepšie ako zber a odvoz odpadu externou firmou?

Okrem spracovania v bioplynových staniciach je kompostovanie ďalšou formou legálneho spracovania kuchynského odpadu. Prečo si teda obec má dať odvážať separovaný kuchynský a potravinový odpad, keď si ho môže sama kompostovať?

 

 • vybudovanie kompostárne predstavuje vstupné náklady v stovkách tisíc eur
 • vysoké prevádzkové náklady počas celej doby fungovania kompostárne
 • obec si odpad musí sama zvážať, spracovávať, hygienizovať a evidovať
 • hoci ide o legálnu formu spracovania, pôvodne bola mienená pre zelený odpad (trávy, konáre) – kompostovanie mäsa, kostí, vajec a iných potravín je hygienicky otázne
 • tvorí sa zápach v okolí kompostoviska
 • prístup hlodavcov, vtáctva a hmyzu k nahromadenému odpadu
 • nemožnosť kompostovať zabalené potraviny, nutnosť ručného rozbaľovania jogurtov, balenej zeleniny a podobne
 • pri kompostovaní – „hnití“ – odpadu vznikajú škodlivé skleníkové plyny, ktoré unikajú do atmosféry
 • spotreba energie na samotný chod kompostárne a nulová produkcia ďalšej energie v porovnaní s bioplynovou stanicou, ktorá energiu namiesto spotreby naopak produkuje

Ako je to s výnimkami pre obce?

Legislatívnym rámcom pre zber kuchynského odpadu je najmä zákon 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Ten uvádza isté výnimky pre obce, ktoré do roku 2020 nemuseli zaviesť zber separovaného kuchynského odpadu. V roku 2021 a 2022 však vypadnú aj posledné výnimky, preto sa obce musia pripraviť na novú legislatívnu povinnosť. Prehľad výnimiek a ich časové rozlíšenie sme Vám pripravili tu.

Príklad úspešného zavedenia zberu v Senci

Mesto Senec je jedným z priekopníkov v zbere separovaného kuchynského odpadu z domácností. Systém zberu sme zaviedli na mieru podľa potrieb mesta. S výsledkom sú spokojní obyvatelia a vedenie mesta. Viac v nasledujúcom videu.